Regulamin sklepu SilverForYou.pl

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1. Sklep internetowy SILVERFORYOU.PL działający pod adresem www.silverforyou.pl prowadzony jest przez firmę SEMPER UNA Patryk Nowicki z siedzibą w Warszawie przy ul. Skarbka z Gór 128B/8 wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej przez Prezydenta miasta stołecznego Warszawy pod numerem 506738, NIP 5262164018, Regon 142308216.

2. ZASADY DOKONYWANIA ZAKUPÓW

2.1. Sklep znajdujący się pod adresem www.silverforyou.pl służy do dokonywania zakupów artykułów pokazanych na stronie za pośrednictwem sieci Internet.

2.2. Zakupy w Sklepie mogą być dokonywane wyłącznie przez osoby pełnoletnie. Podstawowym warunkiem realizacji dokonanych zakupów jest prawidłowe wypełnienie formularza zamówienia na stronie www.silverforyou.pl, wybór formy płatności i przesłanie zamówienia.

2.3. W celu złożenia zamówienia Klient nie ma obowiązku rejestracji konta w sklepie.

2.4. Przyjęcie przez Sklep każdego złożonego zamówienia jest potwierdzane drogą e-mailową lub telefoniczną przez obsługę sklepu. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi w momencie potwierdzenia realizacji zamówienia przez Sklep.

2.5. Zamawiający może samodzielnie wprowadzić ewentualne korekty do zamówienia wyłącznie do momentu zatwierdzenia zamówienia.

2.6. Wysyłając zamówienie Zamawiający oświadcza, że zapoznał się z treścią Regulaminu Sklepu i akceptuje jego postanowienia.

2.7. Sklep przyjmuje zamówienia przez całą dobę we wszystkie dni roku. Zamówienia złożone w dni ustawowo wolne od pracy rozpatrywane będą w kolejności ich złożenia w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu, w którym zamówienie zostało złożone.

2.8. Zamówienia realizowane są zazwyczaj w przeciągu 4 dni roboczych. Zastrzegamy sobie termin maksymalnie 7 dni roboczych na realizację zamówienia.

2.9. Zastrzegamy sobie prawo do odmówienia realizacji zamówień wzbudzających wątpliwości tzn. bez podania właściwego numeru telefonu lub adresu e-mail, pod którym będzie możliwe potwierdzenie zamówienia.

2.10. Zamówienia należy składać w języku polskim.

2.11. Ceny podawane w Sklepie są cenami wyrażonymi w złotych polskich (PLN) i zawierają podatek VAT. SEMPER UNA zastrzega sobie prawo do zmiany cen bez uprzedniego informowania o tym Zamawiającego z zastrzeżeniem, że zmiany cen nie dotyczą zamówień będących w trakcie realizacji. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili potwierdzenia zamówienia przez obsługę sklepu. W przypadku gdy cena podana w potwierdzeniu zamówienia jest różna od ceny znajdującej się w sklepie internetowym klient ma prawo rezygnacji z zamówienia.

2.12. Zastrzegamy sobie prawo do wycofania niektórych produktów ze sprzedaży nawet w trakcie już złożonego zamówienia z przyczyn losowych lub innych wcześniej nieprzewidzianych.

2.13. Oferowane produkty są nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych oraz legalnie wprowadzone na polski rynek.

2.14. SEMPER UNA wystawia dokument sprzedaży, którym jest paragon lub faktura VAT.

2.15. Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem, że towar jest dostępny w magazynie lub u dostawców Sklepu. W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem Zamawiający jest informowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzję o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania, anulowanie całości zamówienia).

3. WARUNKI DOSTAWY TOWARÓW

3.1. Zamawiający może wybrać następujące formy dostawy zamówionego towaru:

a. dostawa za pośrednictwem Poczty Polskiej,

b. dostawa za pośrednictwem firmy kurierskiej DPD

3.2. Za zakupy w sklepie można zapłacić w następujący sposób:

- przelewem na rachunek bankowy

ING 38 1050 1038 1000 0092 4531 8762

SEMPER UNA Patryk Nowicki, ul. Skarbka z Gór 128B/8 , 03-287 Warszawa

- kartą kredytową lub szybkim przelewem z wybranych polskich banków za pośrednictwem serwisu payU.pl

Towar wysyłamy po wpłynięciu kwoty na rachunek.

- przy odbiorze, czyli za tzw. pobraniem - Zamawiający płaci przy odbiorze przesyłki listonoszowi bądź kurierowi.

3.3. Zamówienie niepotwierdzone wpłatą będzie anulowane po upływie 5 dni roboczych.

3.4. Przed odebraniem przesyłki należy sprawdzić czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu podczas transportu. W przypadku, gdy przesyłka nosi znamiona uszkodzenia należy jej nie przyjmować i w obecności dostawcy sporządzić protokół szkody. Sprawdzenie przesyłki przy odbiorze jest niezbędnym warunkiem uwzględnienia ewentualnych roszczeń Klienta z tytułu uszkodzenia czy okradzenia przesyłki w transporcie.

4. REKLAMACJE I GWARANCJE

4.1. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń mechanicznych powstałych podczas dostawy lub skierowania reklamacji bezpośrednio do sprzedawcy Zamawiający powinien odesłać wadliwy produkt przesyłką pocztową na adres SEMPER UNA Patryk Nowicki, ul. Skarbka z Gór 128B/8, 03-287 Warszawa. Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem.

4.2. Do reklamowanego towaru należy dołączyć dokument zakupu.

4.3. Reklamacje rozpatrywane są najpóźniej w ciągu 14 dni roboczych od daty otrzymania przez sklep przesyłki z reklamowanym produktem.

4.4. W przypadku uzasadnionej reklamacji towar uszkodzony zostanie wymieniony na inny pełnowartościowy, a jeśli będzie to już niemożliwe (na przykład z powodu wyczerpania towaru) sklep zwróci nabywcy równowartość ceny produktu lub zaoferuje mu inne dostępne w sklepie towary do wyboru. Reklamacja powinna zawierać opis wady.

4.5. Dokładne informacje na temat wybranego produktu zawarte są w opisie produktu.

4.6. W przypadku nieuwzględnienia przez Sklep reklamacji złożonej przez Zamawiającego będącego konsumentem, Sklep wraz z informacją o sposobie rozpatrzenia reklamacji poinformuje Zamawiającego o tym, czy wyraża zgodę na podjęcie przez Strony próby pozasądowego rozwiązania sporu.

5. POZASĄDOWE TRYBY ROZWIĄZYWANIA SPORÓW KONSUMENCKICH

5.1. Sklep informuje, iż Zamawiającym będącym konsumentami przysługuje możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, w których próbę rozwiązania zaistniałego sporu podejmuje neutralny i kompetentny podmiot nie powiązany z żadną ze Stron. Zasady dostępu do tych procedur dostępne są m. in. w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników praw konsumentów, organizacji społecznych, do których statutowych zadań należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (http://www.polubowne.uokik.gov.pl/).

5.2. Wykaz instytucji zajmujących się pozasądowym rozwiązywaniem sporów konsumenckich w Polsce znajduje się w Rejestrze Podmiotów Uprawnionych prowadzonym przez UOKiK, dostępnym na stronie internetowej: https://uokik.gov.pl/rejestr_podmiot_uprawnionych.php.

5.3. Klient będący Konsumentem może również skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń poprzez złożenie swojej skargi za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, która została opracowana przez Komisję Europejską i znajduje się na stronie internetowej http://ec.europa.eu/consumers/odr/

5.4. Konsumentom przysługują także następujące, przykładowe sposoby skorzystania z pozasądowych sposobów rozwiązywania sporów konsumenckich:

a) zwrócenie się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej, z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy. Regulamin organizacji i działania stałych polubownych sądów określa rozporządzenie ministra sprawiedliwości z dnia 25 września 2001 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich;

b) zwrócenie się do Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej, z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu;

c) zwrócenie się do powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich);

5.5. Oprócz pozasądowych sposobów rozwiązywania sporów konsumenckich Zamawiającym będącym konsumentami przysługuje także uprawnienie do wszczęcia postępowania pojednawczego poprzez wniesienie do właściwego sądu wniosku o zawezwanie do próby ugodowej, a także skorzystanie w toku toczącego się postępowania sądowego z mediacji. Listy stałych mediatorów oraz istniejących ośrodków mediacyjnych udostępniane są przez Prezesów Sądów Okręgowych.

6. ZWROTY ZAKUPIONYCH TOWARÓW

6.1. Zamawiający może zrezygnować z towaru kupionego w naszym sklepie bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki.

6.2. W przypadku podjęcia decyzji o odstąpieniu od umowy Zamawiający powinien odesłać towar należycie zapakowany z metkami i innymi elementami, które posiadał w momencie sprzedaży.

6.3. Zwroty dopuszczalne są tylko w przypadku towaru nieużywanego (nie noszącego jakichkolwiek śladów używania) oraz oryginalnie opakowanego, jeżeli towar występował w opakowaniu. Towar nie może być zwrócony jeśli Zamawiający zdjął opakowanie lub w inny sposób je naruszył.

6.4. Koszty zwrotu towaru ponosi Konsument.

6.5. Jeśli wszystkie ww. warunki zwrotu towaru zostaną spełnione zwrot pieniędzy w wysokości ceny odesłanego towaru nastąpi niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni, poprzez wykonanie przelewu przez firmę SEMPER UNA na wskazane przez Zamawiającego konto.

6.6. Formularz odstąpienia od umowy, który można pobrać TUTAJ lub jakiekolwiek inne jednoznaczne oświadczenie o swojej decyzji o odstąpienia od umowy prosimy przesłać na adres e-mail: sklep@silverforyou.pl lub listownie lub też dołączyć do zwracanej przesyłki.

7. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

7.1. Wypełnienie danych w formularzu rejestracyjnym jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych Zamawiającego przez firmę SEMPER UNA (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, Dz. U. Nr 133, poz. 883.). Dane osobowe Zamawiającego będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji złożonego zamówienia w tym wystawienia faktury. Dane te są poufne i NIE będą ujawniane osobom trzecim.

7.2. Dane osobowe Kupującego chronione zgodnie z ustawą o danych osobowych NIE są przekazywane, odsprzedawane ani użyczane innym osobom lub instytucjom. Są konieczne w celu wywiązania się z umowy kupna – sprzedaży towarów i usług.

7.3. Dostęp do danych osobowych posiada jedynie administrator sklepu internetowego – www.silverforyou.pl.

7.4. Każdy Kupujący, który wypełnił formularz rejestracji ma możliwość dostępu do dotyczących go danych w celu ich weryfikacji, modyfikacji lub usunięcia.

8. POLITYKA PRYWATNOŚCI

8.1. ADMINISTRATOR

a. Administratorem danych osobowych osób korzystających ze strony silverforyou.pl, w tym Kupujących i Użytkowników, jest SEMPER UNA Patryk Nowicki z siedzibą w Warszawie przy ul. Skarbka z Gór 128B/8 wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej przez Prezydenta miasta stołecznego Warszawy pod numerem 506738, NIP 5262164018, Regon 142308216.

b. Administrator przetwarza dane osobowe zgodnie z wymogami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako „RODO”).

8.2. GROMADZONE DANE

a. Gromadzone dane osobowe obejmują: imię i nazwisko, nazwa (firma), NIP, adres prowadzenia działalności, adres dostawy, numer telefonu, e-mail, adres IP komputera z którego dokonano rejestracji lub złożono zamówienie. Dane osobowe gromadzone są przy rejestracji Użytkownika, wypełnianiu formularza Zamówienia, w trakcie komunikacji z podmiotem danych.

8.3. CELE PRZETWARZANIA DANYCH

Dane przetwarzane będą w celu:

a. Świadczenia usługi Konta – przez okres prowadzenia Konta na rzecz Użytkownika, aż do momentu likwidacji Konta Użytkownika na żądanie Użytkownika - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO;

b. Zawarcia i realizacji umów sprzedaży produktów za pośrednictwem strony www – do czasu zakończenia realizacji umowy – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) oraz art. 9 ust. 2 lit. h) RODO;

c. Ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami jakie Administrator albo Państwo możecie mieć w stosunku do siebie (w tym danych zawartych w Koncie Użytkownika, danych dotyczących umów sprzedaży produktów za pośrednictwem strony www, danych przetwarzanych w związku z udzielaniem odpowiedzi na pytania) – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) oraz art. 9 ust. 2 lit. h) RODO - przez okresy przedawnienia roszczeń, określone w przepisach prawa;

8.4. DOBROWOLNOŚĆ PODANIA DANYCH, ZGODA NA PRZETWARZANIE

a. Podanie danych jest dobrowolne. W zakresie wskazanym w Regulaminie podanie danych jest konieczne w celu Rejestracji lub złożenia i realizacji Zamówienia.

b. Mogą Państwo podać swoje dane osobowe, nie wyrażając jednocześnie zgody na ich przetwarzanie.

8.5. PRAWA ZWIĄZANE Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH

a. Każdemu, czyje dane osobowe są przetwarzane przysługuje prawo dostępu do dotyczących go danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub prawo sprzeciwu wobec przetwarzania (o ile jest to możliwe w świetle przepisów prawa), ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Osobie której dane są przetwarzane przysługuje także prawo wniesienia skargi do organu ochrony danych osobowych.

b. Administrator może odmówić usunięcia Danych, jeżeli istnieją przesłanki wynikające z przepisów prawa.

8.6. ZABEZPIECZENIE DANYCH

a. Administrator stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, przetwarzaniem z naruszeniem prawa oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

b. Do przetwarzania Państwa danych wewnątrz organizacji Administratora dopuszczane są wyłącznie osoby upoważnione przez Administratora.

8.7. POZOSTAŁE POSTANOWIENIA

a. Dane mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości. Administrator przekazuje zebrane dane osobowe organom administracji państwowej, organom ścigania oraz organom wymiaru sprawiedliwości na ich wyraźne żądanie i tylko w przypadkach określonych przez przepisy prawa.

b. Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności. Każdą osobę wykorzystującą w jakikolwiek sposób serwis silverforyou.pl obowiązuje aktualna wersja Polityki Prywatności.

9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

9.1. Firma SEMPER UNA informuje o możliwości:

a. zmiany cen towarów w ofercie sklepu internetowego,

b. wycofania poszczególnych produktów z oferty sklepu internetowego www.silverforyou.pl,

c. wprowadzania nowych towarów do oferty sklepu internetowego www.silverforyou.pl,

d. przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych i wyprzedaży.

9.2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy kodeksu cywilnego.

9.3. Umowa sprzedaży towarów zawierana jest zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.

9.4. W przypadku chęci zamówienia hurtowego prosimy o kontakt na adres e-mail: sklep@silverforyou.pl.

9.5. Wszelkie spory pomiędzy Klientem a właścicielem sklepu silverforyou.pl rozwiązywane będą polubownie. W razie braku porozumienia lub satysfakcji dla którejkolwiek ze stron wszelkie spory będą rozstrzygane sądownie.
Promocja

Najczęściej wybierane

Niezwykle efektowny i elegancki naszyjnik wykonany z rodowanego  srebra pr. 925 oraz białego kryształu  Swarovski.

8900PLN
Zawsze niska cena

Polecamy linki z kulką zapinane na sztyft. Pomimo swej minimalistycznej formy zwracają uwagę. Sprawdzą się u miłośniczek prostych dodatków.

3900PLN

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2010 Silver For You
Strona www.silverforyou.pl wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies. Zapoznaj się z naszą Polityką Cookies. [OK]